MY- NASZE OSIĄGNIĘCIA I DYPLOMY

 

Dziec­ko jest chodzącym cu­dem,
je­dynym, wyjątko­wym i niezastąpionym.     

                                 Phil Bosmans.

 
           NA STRONIE:
 
                        - Umiejętności i cechy absolwenta
             - Przedszkolaki w Shape up
                         - Absolwenci naszego przedszkola
- Losy absolwentów
            - Dyplomy przedszkolaków

 
   Znam swoje mocne strony i umiem je wykorzystać,
a swoje słabości staram się pokonywać.

 
  Wiem, że jestem Polakiem, znam swoje miejsce zamieszkania,
  Jestem samodzielny samoobsługowo, potrafię po sobie posprzątać,
  Szanuję przyrodę, dostrzegam jej piękno, 
  Jestem przygotowany do roli ucznia;
  
Jestem otwarty na świat i ludzi;
  Wiem co jest dobre, a co złe
  
Dostrzegam potrzeby własne i innych,
  Jestem aktywny, dociekliwy, kreatywny i staram się być ambitny,
  Mam pozytywny obraz samego siebie,
  Mam świadomość własnej  tożsamości, 
  
Jestem komunikatywny, nie boję się wyrażać własnych opinii,
  
Przestrzegam podstawowych wartości które uzyskałem od Rodziców, Dziadków, Rodziny i  Nauczycieli,
  Okazuję szacunek i pomoc  innym ludziom, jestem tolerancyjny i otwarty wobec innych, 
  Dążę do rozwiązywania problemów,
  
Dbam o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
  Osiągnąłem umiejętności, chcę się dalej uczyć, rozwijać i jestem sprawny fizycznie,
  Aktywnie uczestniczę w życiu rodzinnym, życiu przedszkola i grupy,
 
   Ale pamiętajcie, że mam prawo do porażek i chwil załamania.
 
Muszę się wypłakać, nieraz wykrzyczeć, a czasem pomilczeć.
Mam też prawo do chwili złego humoru- nauczę się z tym walczyć, ale powoli.                           
Pozwólcie mi  Rodzice i Nauczyciele mieć swoje tempo pracy.
Pozwólcie pytać, gdy czegoś nie wiem, pozwólcie uczyć się od Was.                                         
Pozwólcie mi być sobą, nie porównujcie mnie z innymi dziećmi.
                                  
                                         
Jak będą wszyscy tacy sami, będzie na świecie nudno.      
                        
Nie muszę wszystkiego umieć, nie muszę mieć wielu talentów.
Pomóżcie mi rozwijać się w  kierunku,  zgodnym z moimi  talentami.                                    
Jak mi się coś nie uda pozwólcie mi spróbować jeszcze raz i jeszcze raz, tak długo, aż mi się uda.
Uczę się, ale nie chcę żyć pod ochronnym parasolem – muszę wiedzieć, widzieć i czuć nawet jak to będzie bolało.
                                                            
Bo życie jest skomplikowane, a ja chcę i muszę wiedzieć,
co można, a czego mi nie wolno.  

ROCZNIK 2020

Gąsienice

Świerszcze 

ROCZNIK 2019 

  Świerszcze  

  

Mrówki 

Gąsienice

ROCZNIK 2018

Świerszcze oraz ich Panie  

Gąsienice oraz ich Panie  

ROCZNIK 2017

Pszczółki  Karol i Kuba oraz ich Panie 

Świerszcze oraz ich Panie  

ROCZNIK 2016

Motylki 

                               Pszczółki                                                                

ROCZNIK 2015


                        Żabki i ich PanieBiedronki i ich Panie 


Mrówki i ich PaniePszczółki i ich Panie
         ROCZNIK 2014   
 
 
 ROCZNIK 2013ROCZNIK 2012ROCZNIK 2011ROCZNIK 2010

 

  ROCZNIK 2009

ROCZNIK 2008


ROCZNIK 2004
 
 


ROCZNIK 2003
 
"Nic nie rozwesela świata lepiej niż dzieci"
- Kazimierz Przerwa - Tetmajer
 
Podsumowanie wyników badań losów absolwentów
Przedszkola nr 190 w Poznaniu

 
za rok 2016
 
  1 września 2016 w klasie pierwszej naukę rozpoczęło siedmiu naszych absolwentów.
 
Dlatego jak co roku Rodzicom tych dzieci rozdaliśmy ankietę dającą nam odpowiedź
 
na pytanie jakie są postępy i osiągnięcia dzieci uczących się w pierwszej klasie.
 
Ankieta zawierała 10 pytań zamkniętych, gdzie odpowiedź brzmiała TAK/NIE.
 
Wróciły do nas 3 ankiety, z których wynika, że: 

1) dzieci szybko zaadaptowały się w szkole

2) dzieci potrafią samodzielnie funkcjonować w środowisku szkolnym

3) dzieci miały wystarczający zasób wiadomości, gdy podejmowały naukę w szkole

4) dzieci w szkole są aktywne i nie boją się samodzielnych działań

5) dwoje dzieci miało problem z wejściem w nową grupę, tylko w przypadku jednego dziecka  

   problemu tego nie było (było to jedno z pytań, na które uzyskaliśmy różne odpowiedzi)

6) dwoje dzieci potrafi pokonywać trudności i radzić sobie z porażkami, jedno dziecko miało z tym

   problem (kolejne pytanie, na które uzyskaliśmy różne odpowiedzi)

7) Rodzice, którzy oddali ankiety mają wiedzę i uważają, że każde z dzieci potrafi słuchać 

i  wypowiadać się w różnych sytuacjach

8) dzieci potrafią doprowadzać zadania szkolne do końca

9) dzieci potrafią szanować prawa innych

10) w wymienionych w pytaniu sześciu kategoriach (manualna, plastyczna, muzyczna, fizyczna,

  językowa, matematyczna) dzieci są wystarczająco sprawne.

      Podsumowując można stwierdzić, że dzieci idące do szkoły jako 6-latki zostały należycie przygotowane

do spełniania obowiązku szkolnego.

                                                                                      Wyniki ankiet opracowała Pani Iwona Ł. 
                                                                                        
(ankiety i opracowanie u dyrektora Przedszkola)

 
"Dziecka nie trzeba tolerować, dziecko trzeba polerować.
Zostawione samo sobie nie zabłyśnie"
- Albert Camus
 
Podsumowanie wyników badań losów absolwentów
Przedszkola nr 190 w Poznaniu

 
za rok 2015

  Podsumowanie losów absolwentów Przedszkola nr 190 za rok 2015 zostało przeprowadzone

za pomocą ankiet i podsumowane przez Zespół Ewaluacyjny.

Z 40 wydanych ankiet (osobiście i drogą mailową) zwrócono nam 19.

Informacje zwrotne od Rodziców otrzymaliśmy osobiście i drogą mailową,

a ich podsumowanie zostało wykonane

przez Zespół Ewaluacyjny Przedszkola nr 190 i opracowane przez P. Iwonę Ł.

Informacje i podsumowanie wyników ankiet znajdują się w dokumentacji placówki

(w wersji papierowej) i są do wglądu osób zainteresowanych.

W związku z podwójną awarią strony internetowej placówki, zostały

utracone wszystkie zapisy w formie elektronicznej.

                                                                                                                                "Dziecku tak mało potrzeba.
                                                                                                Wystarczy  huśtawka, by już mogło fruwać!"
                                                                                                                                              - 
J.H. Pestalozzi


Podsumowanie wyników badań losów absolwentów
Przedszkola nr 190 w Poznaniu

za rok 2014

4 maja 2015 roku rozdano Rodzicom do rąk własnych i rozesłano drogą mailową 30 ankiet dotyczących losów absolwentów naszego przedszkola po rocznym pobycie w szkole.
Otrzymane wyniki mają pokazać wychowawcom i innym pracownikom, co wychowankowie zyskali poprzez  uczęszczanie do przedszkola, jakie czynniki pomogły dzieciom wejść łagodnie w nowe, szkolne środowisko i osiągnąć pozytywne wyniki w nauce.

 
 Z 30 wydanych ankiet zwrócono nam 17. 
Poniżej zebrano i przedstawiono wyniki.

Pytanie 1: W jakim wieku dziecko zaczęło uczęszczać do przedszkola?

12 spośród 17 dzieci zaczęło uczęszczać do przedszkola w wieku 3 lat, jedno dziecko rozpoczęło,
gdy miało 3,5 roku, a 4 dzieci zaczęło chodzić do placówki po skończeniu 4 lat.


Pytanie 2: Czy chętnie uczęszczało do przedszkola?

Wszyscy Rodzice uznali, że ich dziecko uczęszczało do przedszkola chętnie.
Opinia ta daje nam dużą satysfakcję i zadowolenie, że nasze starania przyniosły pozytywny efekt.


Pytanie 3: Jakie pozytywne zmiany zauważyliście Państwo u dziecka od momentu pójścia do przedszkola?
 
Pytanie to należało do grupy pytań otwartych, więc każdy z Rodziców mógł podać więcej niż jedną odpowiedź.
Dwóch spośród wszystkich Rodziców nie udzieliło żadnej odpowiedzi. Sześciu uznało, że ich dziecko stało się bardziej samodzielne,
a dwunastu zauważyło rozwój społeczny swojego dziecka, umiejętność pracy w grupie, otwarcie na innych, duży rozwój socjalizacji oraz empatię. Trójka Rodziców wykazała, iż ich dziecko od momentu pójścia do przedszkola rozwinęło swoje zdolności manualne, artystyczne i językowe, a pięciu stwierdziło u dziecka rozwinięcie mowy i poszerzenie słownictwa.
Trzech Rodziców zadeklarowało fakt, że dziecko stało się pewne siebie, odważne i bardziej mężne.
Dwoje Rodziców podało inne odpowiedzi, które świadczyły o tym, że dziecko stało się spokojniejsze i wyciszone w domu.
Jak widać, ogół Rodziców, zauważył pozytywne zmiany u swoich uczęszczających do przedszkola dzieci.


Pytanie 4: Które zajęcia w przedszkolu dziecko lubiło najbardziej?

W tym pytaniu Rodzice mieli możliwość wpisania więcej niż tylko jedno zajęcie, które najbardziej lubiło ich dziecko.
Wśród odpowiedzi znalazły się takie zajęcia jak rytmika (7 osób), zajęcia plastyczne (4 osoby),
język angielski (2 osoby) oraz wszystkie zajęcia dodatkowe (3 osoby).
Po jednej odpowiedzi uzyskały pozostałe zajęcia, do których zaliczyć można tańce, zajęcia ruchowe, aikido,
logopedię, wspólne zabawy z dziećmi, naukę pisania, zabawy na dywanie i placu zabaw, zajęcia przyrodnicze,
a także słuchanie czytania nauczyciela.
W dwóch ankietach nie podano żadnej odpowiedzi dotyczącej zajęć dodatkowych.


Pytanie 5: Jak częsty był kontakt z wychowawcą syna (córki)?

15 osób zadeklarowało codzienny kontakt z wychowawcą dziecka, dwie osoby wskazały na kontakt raz w tygodniu.
Również dwie osoby wymieniły kontakt z wychowawcą w czasie zebrań grupowych.
Żaden z Rodziców nie udzielił odpowiedzi, iż kontakt z wychowawcą był raz w miesiącu.
Dwoje Rodziców zakreśliło po dwie odpowiedzi. 

Z odpowiedzi wynika, że Rodzice uznali, iż kontakt z nauczycielem jest jednak bardzo ważny w procesie nauczania
dzieci w przedszkolu.


Pytanie 6: Czy uważa Pan(i), że częsty kontakt z wychowawcą jest konieczny?

Dziewięciu Rodziców uważa, że częsty kontakt z wychowawcą jest konieczny, natomiast ośmiu sądzi, że raczej jest konieczny.
Żaden z ankietowanych nie wskazał na odpowiedzi „trudno powiedzieć”, „raczej nie” czy „nie”.


Pytanie 7: Jak układała się wzajemna współpraca Pana/Pani z nauczycielami przedszkola?

 
Zdecydowana większość Rodziców uznała, że ich współpraca  nauczycielami przedszkola układała się dobrze
(15 odpowiedzi). Pozostali (2 osoby) ocenili współpracę jako raczej dobrą. Nikt nie określił współpracy jako złej.


Pytanie 8: Które z wpływów przedszkola ocenia Pan(i) jako zdecydowanie pozytywne, a które jako negatywne?

Wśród odpowiedzi na pytanie o wskazanie pozytywnych wpływów przedszkola,
pada również więcej niż jedna odpowiedź w większości ankiet.
Przykre, że aż sześciu Rodziców nie zauważyło i nie podało żadnego pozytywnego wpływu przedszkola na ich dziecko.
Cieszy natomiast fakt, że aż 16 ankietowanych nie podało wpływów negatywnych przedszkola na ich dziecko.


Pytanie 9: Czy znany jest Panu/Pani zakres pojęcia dojrzałości szkolnej?

16 Rodziców zadeklarowało znajomość zakresu pojęcia dojrzałości szkolnej, w tym 14 osób określiło, że zna dany zakres,
a dwóch, że raczej zna.
Jedna osoba przyznała, że raczej nie jest jej znany zakres pojęcia dojrzałości szkolnej.
 

 
Pytanie 10: Czy uważa Pan(i), że dziecko zostało właściwie przygotowane przez przedszkole do podjęcia obowiązków szkolnych?
   
Większość (11 osób) ankietowanych uznała, że ich dzieci zostały właściwie przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych
lub że przygotowane zostało raczej dobrze (3 osoby).
Dwóm Rodzicom ciężko było określić poziom przygotowania dziecka.
Jedna osoba stwierdziła, iż dziecko raczej nie zostało właściwie przygotowane do podjęcia nauki w szkole.


Pytanie 11: Jak obecnie dziecko radzi sobie z pobytem i nauką w szkole?


Wszyscy Rodzice zgodnie stwierdzili, iż ich dziecko dobrze radzi sobie z pobytem i nauką w szkole.
Wśród 17 odpowiedzi, 11 Rodziców uznało, iż ich dziecko radzi sobie bardzo dobrze, 5 odpowiedziało, że dobrze,
a jedna osoba, że raczej dobrze.

  
Pytanie 12: Jaki jest kontakt Pana/Pani ze szkołą?

Dwunastu Rodziców określiło swój kontakt ze szkołą jako częsty, trzech jako okazjonalny, a jeden jako rzadki.
Poza wyznaczoną kafeterią odpowiedzi jedna osoba dopisała, iż jej kontakt ze szkołą ogranicza się tylko do uczęszczania
na zebrania z innymi rodzicami.


Pytanie 13: Czy uważa Pan(i), że metody i formy pracy przedszkola przyczyniły się do osiągnięcia postępów w nauce w klasie I?
 
Ośmiu Rodziców uznało, iż metody i formy pracy przedszkola przyczyniły się do osiągnięcia postępów
w nauce w klasie I przez ich dziecko.
Również ośmiu Rodziców stwierdziło, że raczej się przyczyniły.
Jedna z osób nie miała żadnego zdania na ten temat.
Cieszy fakt, że Rodzice zauważają znaczenie metod i form stosowanych w pracy przedszkola i mają świadomość, jak ważną rolę odgrywają one w przygotowaniu ich dzieci do osiągnięcia sukcesów w szkole.


Pytanie 14: Własne uwagi i spostrzeżenia Rodziców dotyczące tematu ankiety.
 

Aż 16 ankietowanych nie miało żadnych uwag i/lub spostrzeżeń na temat wypełnionej ankiety.
Jedna z osób dała dokładnie taką odpowiedź:
"Uważam, że pytania postawione w ankiecie są bardzo dobrze ułożone i dają właściwy obraz efektów absolwenta przedszkola" 
 
                                                                                                                                        Wyniki ankiet opracowała Pani Iwona Ł. 
                                                                                        
(ankiety i opracowanie u dyrektora Przedszkola)Podsumowanie wyników badań losów absolwentów
Przedszkola nr 190 w Poznaniu

za rok 2013

" Kto wiele przebywa z dziećmi, odkryje, 
że żaden nasz czyn nie pozostaje
u nich bez oddźwięku."
- Johann Wolfang Goethe

 
W bieżącym roku szkolnym Rada Pedagogiczna Przedszkola zebrała informacje o losach naszych wychowanków i ich postępach w nauce na podstawie rozmów z Rodzicami dzieci, które uczęszczają do grupy przedszkolnej, klasy pierwszej i drugiej szkół podstawowych.
Rozmowy były prowadzone w czasie spotkań nauczycielek z Rodzicami (planowanych i okazjonalnych)
Przedstawiamy najczęściej pojawiające się wypowiedzi Rodziców.


1. Na podstawie analizy wypowiedzi Rodziców,  większość dzieci zgodnie funkcjonuje w grupie.                
Zdarzają się jednak  przypadki dzieci mających kłopoty w zgodnych relacjach z rówieśnikami (nieśmiałość, wycofanie i niepewność w kontaktach z rówieśnikami)

2. Dzieci sprawnie funkcjonują w sytuacjach zadaniowych życia szkolnego i przedszkolnego oraz są samodzielne w czynnościach samoobsługowych z wyjątkiem samodzielnego wiązania butów.  
3. Posługują się płynnie językiem ojczystym w mowie czynnej i biernej. Problemem są wady wymowy utrzymujące się do wieku szkolnego.
4. Sprawność ruchowa dzieci bardzo dobra rozwinięta, dzieci są sprawne i chętne do działań ruchowych - pojedyncze przypadki otyłości u dzieci.
5. Ustalanie kodeksów i zasad wpływa na poprawienie bezpieczeństwa w sali i w klasie oraz daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa.
6. Dzieci bardzo chętnie podejmują wszelkie działania artystyczne (muzyczne, plastyczne, ruchowe)
7. Zasób wiedzy matematycznej dzieci jest na poziomie prawidłowym.
8. Realizacja zadań z zakresu wiedzy przyrodniczej jest bardzo dość szeroka.  

9. Absolwenci – w większości przypadków bardzo chętnie uczestniczą  w uroczystościach i przestrzegają zasad społecznych. 

Wnioski wynikające z rozmów z Rodzicami:

1. Rodzice uważają, że dzieci zostały dobrze przygotowane przez przedszkole do podjęcia obowiązków szkolnych.
2. Podejmowanie działania wychowawcze i dydaktyczne przyczyniły się do szybszej adaptacji dziecka do wymagań szkolnych.
3. Pozytywne działania jakie najczęściej wymieniali Rodzice to:

 - Różnorodne i ciekawe zajęcia i zabawy z dzieckiem podczas pobytu w przedszkolu;
 - Indywidualizacja zajęć;
 -
Zajęcia otwarte i pokazowe dla Rodziców;
 - 
Wycieczki tematyczne i cykliczne koncerty muzyczne;
 - 
Rytmika w przedszkolu;
 -
Prace plastyczne, umuzykalnienie i ćwiczenia pamięciowe;
 - Udział w akcjach, kampaniach, konkursach;

Analizując wnioski wynikające z rozmów z Rodzicami, w dalszej pracy przedszkola należy:

1. Zwiększyć liczbę ćwiczeń i zabaw rozwijających słuch fonematyczny, analizę i syntezę wzrokowo-słuchową.
2. Dokonywać wczesnej diagnozy logopedycznej dziecka w celu eliminowania problemów, należy ustalać działania  z dzieckiem w przedszkolu i jednocześnie na terenie domowym (zwiększenie zaangażowania  Rodziców)

3. Należy podejmować działania nad usamodzielnianiem dzieci i przekonywać do tych działań Rodziców  i Opiekunów (samodzielne ubieranie się, wykonywanie drobnych prac porządkowych, nie należy wyręczać dzieci)

Słabe strony wymagające poprawy: 
1. Brak parkingu.
2. Chodnik wzdłuż przedszkola wymagający naprawy.
3. Brak stojaków do rowerów.
      
 
Cieszę się, że chodzimy właśnie do 190, bo atmosfera jest tu naprawdę szczególna.
Zaskoczyła mnie szybka adaptacja Ninki w przedszkolu na początku roku i jej postępy przez cały rok.
Pszczółkowe Panie są wspaniałe! I strona internetowa też jest super! 
Mam mało okazji, żeby się z Panią podzielić tymi informacjami,
bo rzadko mogę niestety Ninę odebrać i przyprowadzić do przedszkola.
 
Dziękuję za cały rok ! Mama Ninki.
                                                           A my dziękujemy za miłe słowa.


Podsumowanie wyników badań losów absolwentów
Przedszkola nr 190 w Poznaniu

za rok 2012

                          "Czego dziecko nie dostanie, rzadko
                                    umie potem dać innym ludziom."- dr James    
 
W bieżącym roku szkolnym Rada Pedagogiczna Przedszkola zebrała informacje o losach naszych wychowanków i ich postępach w nauce na podstawie anonimowych ankiet skierowanych do Rodziców i Nauczycieli Szkoły.
 • wydano 8 ankiet Nauczycielom Szkoły- informacja zwrotna od 2 nauczycieli. 
 • wydano 8 ankiet  Rodzicom – informacja zwrotna od 5  Rodziców
 Analiza ankiet skierowanych do Nauczycieli:
 • Na pytanie o ocenę gotowości szkolnej odpowiedziano: bardzo dobrze, dobrze, słabo;
 • Na pytanie o obszary działalności dydaktycznej w jakich wychowankowie są najlepiej przygotowani odpowiedziano: kompetencje matematyczne, przyrodnicze, językowe;
 • Na pytanie o największe osiągnięcia dzieci odpowiedziano: osiągnięcia matematyczne, przyrodnicze, artystyczne;
 • Na pytanie o trudności jakie zauważono w przygotowaniu dzieci odpowiedziano: słaba gotowość do pisania, słabe dokonywanie analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej, słaba zdolność koncentracji uwagi;
  Wnioski i uwagi nauczycieli Szkoły do Nauczycieli Przedszkola:
 • Zachęcanie Rodziców do pozostawienia dzieci w przedszkolu
 • Mała zdolność koncentracji uwagi, brak umiejętności przestrzegania zasad ( nie wynika to z pracy nauczycielek)
 Analiza ankiet skierowanych do Rodziców:
 • Do Rodziców skierowano 5 pytań:
- Czy uczniowie szybko zaadoptowali się w szkole?
- Czy uczniowie potrafią samodzielnie funkcjonować w środowisku szkolnym?
- Czy uczniowie mają wystarczający zasób: słów, pojęć ,wiadomości?
- Czy uczniowie: 10 pytań dotyczących aktywności, koleżeńskości, tempa pracy, współżycia w grupie, 
   wykorzystania wiedzy, poszanowania innych, doprowadzania pracy do końca, norm współżycia,
   przyjmowania porażek.
- Czy uczniowie są sprawni w zakresie: manualnym, plastycznym, muzycznym, fizycznym?
Na  pytania wszyscy  ankietowani Rodzice odpowiedzieli pozytywnie, wysoko oceniając pracę przedszkola.


Uwagi Rodziców:
 Mocne strony:
 • Życzliwość personelu
 • Własna stołówka
 • Podmiotowe traktowanie dziecka
 • Otwartość i zrozumienie  dla trudnych  sytuacji  życiowych
 • Perfekcyjne  przygotowanie wszelkich spotkań świątecznych
 • Integracja grup
 • Różnorodność zajęć w ciągu dnia
 • Bogata oferta zajęć dodatkowych
 • Liczne imprezy tematyczne
 • Ścisła współpraca z rodzicami
 • Uwiecznianie wydarzeń (fotografie)
Słabe strony wymagające poprawy lub wsparcia:
 • Brak parkingu
 • Umożliwienie zajęć pływackich
                                                                                                   (Ankiety do wglądu u dyrektora przedszkola)
WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z ANKIET:                
 1. Podejmować należy działania ułatwiające nawiązywanie i rozszerzanie  kontaktów  dzieci (nieodzowna pomoc Rodziców)
 2. Stosować konsekwencję w działaniach zapobiegających sytuacjom niepożądanym w zachowaniu dzieci;
 3. Zwielokrotnić zajęcia z zakresu analizy i syntezy słuchowej;
 4. W dalszym ciągu usprawniać dzieci ruchowo( ruchy swobodne i praksje)
 5. Stosować konsekwentnie kodeksy zachowań( konieczne wsparcie  Rodziców)
 6. Utrzymać dotychczasowy kierunek pracy,
 7. Egzekwować ustalenia pomiędzy nauczycielem, a Rodzicem;
 Uwagi  Rady Pedagogicznej Przedszkola:
 • Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym przebiega nieharmonijnie( skokowo);
 • Na rozwój dziecka wpływ mają różne czynniki biologiczne i środowiskowe;
 • Nieodzowną pomocą w rozwijaniu umiejętności dzieci, jest wsparcie i działania Rodziców z dzieckiem  na terenie domowym;
 • Utrzymać należy dotychczasowy kierunek pracy z dziećmi; 
Podsumowanie wyników badań losów absolwentów
Przedszkola nr 190 w Poznaniu

za rok 2011

 
                                                                                           „Szkoła bez karności jest jak młyn bez wody"
                                                                                  - Jan Amos Komeński
 
Zebrane informacje o losach absolwentów Przedszkola potwierdzają wysoki poziom przygotowania dzieci w wieku 6 i 7 lat do podjęcia nauki w szkole.
Dzieci w wieku 7 lat osiągnęły dojrzałość szkolną we wszystkich sferach rozwoju. Zarówno w sferze poznawczej, która umożliwia im osiągnięcie dobrych wyników w nauce, jak i w sferze fizycznej, która podobnie, jak sfera emocjonalno - społeczna została u dzieci dobrze rozwinięta. Dobrze radzą sobie z pojawiającymi się trudnościami, są samodzielne, a także przestrzegają norm współżycia w grupie.
Wśród dzieci 6-letnich poziom opanowanych umiejętności jest zbliżony do poziomu dzieci 7-letnich. Osiągnęły one dobry poziom rozwoju w obszarze edukacyjnym oraz w zakresie samoobsługi i sprawności fizycznej.
Pojawiały  się drobne problemy z zakresu nieustabilizowanych emocji dzieci związane z nowymi obowiązkami szkolnymi i nowym środowiskiem zarówno u dzieci 6-cio, jak i 7- letnich.
U kilkorga tych dzieci wystąpiły trudności adaptacyjne w nowym środowisku, co może wiązać się z problemem w nawiązywaniu nowych kontaktów z rówieśnikami i niepewnością społeczną.
Informacje zostały zebrane w formie ankiet skierowanych do Rodziców i Nauczycieli szkół.


WNIOSEK:

Podejmować należy działania ułatwiające nawiązywanie i rozszerzanie kontaktów dzieci (nieodzowna pomoc Rodziców).


Podsumowanie wyników badań losów absolwentów
Przedszkola nr 190 w Poznaniu

za rok 2010

         
                                                                                                                          Jedyne, co można zrobić dla dzieci, to wychować je;  
                                                                                                  nie można przeżyć za nie życia."- Elizabeth Taylor
 
Rada Pedagogiczna Przedszkola zebrała informacje o losach naszych wychowanków.
Informacje zostały zgromadzone w formie rozmów z Rodzicami.
 1. Dzieci nie miały większych problemów z przekroczeniem progów szkoły.
 2. Nasi wychowankowie osiągają dobre wyniki w nauce.
 3. Dzieci znają zasady współżycia z rówieśnikami.
 4. Absolwenci Przedszkola są chętni do współdziałania z dorosłymi i z dziećmi.
 5. Dzieci są aktywne.
WNIOSEK:

Utrzymać należy dotychczasowy kierunek pracy w celu aktywizowania wychowanków we wszystkich sferach rozwoju.
 
  

 


 


18 marca 2014

  
Maciej i medal. W przyszłości - biegacz na długie dystanse.


17 lutego 2014 

  
Wiktor i Kuba - w przyszłości piłkarze Reprezentacji Polski.
Pierwsze w życiu chłopców medale.


  
Wiktor otrzymał dodatkową nagrodę dla najlepszego zawodnika zawodów.

 

      
 

 

 mproject