WITAMY NA STRONIE
PRZEDSZKOLA NR 190
PRZY ZSP NR 8
 W POZNANIU
          Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek,
ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu.
                                                           Wojciech Oczko

  Uwaga Rodzice - dotyczy przyszłego roku szkolnego!!!   

Przypominamy zmianę zapisów Statutu Przedszkola nr 190 z dnia 27.10.2020 w sprawie

odbierania dzieci przez młodsze rodzeństwo.

§ 10
1.   
Rodzice dziecka są zobowiązani do odbierania dziecka w zadeklarowanych godzinach.
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu Rodzice mogą zmienić w każdym momencie, lecz obowiązywać zaczną od kolejnego miesiąca po zmianie.

2.   Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę, upoważnioną przez rodziców zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo.

3.      Pisemne upoważnienie osoby do odbierania dziecka, wystawione przez rodziców, musi uwzględniać art. 43 ust. 1 i 3 Prawa o ruchu drogowym, a co za tym idzie może być udzielone wyłącznie osobie w wieku co najmniej 10 lat i zawierać:

a)      dane osoby upoważnionej,
b)      zapis, że  rodzice  ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka, odebranego przez osobę upoważnioną.
 
4.   Oświadczenie może zostać zmienione lub odwołane w dowolnym momencie.
 
5.   W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do poinformowania o nim nauczyciela oddziału lub nauczyciela dyżurującego.

  Uwaga Rodzice - dotyczy przyszłego roku szkolnego!!!   

Informacje na temat przetwarzania wizerunku i upoważnień do odbioru dzieci. 

 Obowiązują te same dokumenty, co w roku ubiegłym.

Dotyczą one tylko nowych wychowanków, ci Rodzice, którzy dostali je w zeszłym roku,

nie muszą wypisywać ich jeszcze raz (chyba, że chcą Państwo np.: zmienić upoważnienie

do odbioru dziecka, lub wycofać jakąkolwiek zgodę).

Wydrukowane i podpisane przez Rodziców dokumenty prosimy dostarczyć do przedszkola do dnia

6 sierpnia 2021. Jednocześnie informujemy, że zdjęcia dzieci są umieszczane jedynie na stronie
 
internetowej przedszkola. Nie umieszczamy zdjęć na portalach społecznościowych.

W przypadku udziału dzieci w konkursach zewnętrznych, wydajemy dodatkowe zgody

na udostępnienie wizerunku dzieci i prac przez nie wykonanych.

Dokumenty można odbierać od poniedziałku 26 lipca 2021, znajdują się w  przedsionku
 
 przedszkola i również w tym miejscu prosimy wypełnione dokumenty składać. 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                                           Poznań, 22 lipca 2021 

  Uwaga Rodzice - dotyczy przyszłego roku szkolnego!!!   

1. Stare, dotychczas funkcjonujące poczty grupowe, oraz zamknięte grupy na FB

   będą funkcjonowały do 9 sierpnia 2021 roku.

2. We wrześniu zostanie przedstawiony nowy sposób kontaktowania się z Państwem.

3. Nauczycielki będą kontaktowały się z Państwem do godziny 17.00 (będą odpowiadały na maile)

4. Po 9 sierpnia proszę o zadawanie pytań na adres poczty przedszkola  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Do końca sierpnia funkcjonuje stara strona przedszkola http://www.przedszkole190.com.pl/

 6. We wrześniu otrzymają Państwo adres nowej strony przedszkola.

7. Zebrania informacyjne odbędą się na początku nowego roku szkolnego (o ich formie zostaną

   Państwo poinformowani w terminie późniejszym)

INFORMACJE DODATKOWE

1. Przedszkole czynne jest w godzinach 6.30 do 16.30 (o zmianach, które zajdą będziemy informować)

2. Rodzice nie wchodzą na teren placówki.

3. Nie odbędą się tzw: Drzwi otwarte.

4. Do przedszkola uczęszcza 200, które są podzielone na osiem grup zbliżonych wiekowo.

5. Każda grupa powierzona jest opiece dwóch Nauczycielek i jednej Pani Pomocy Nauczyciela

(wyjątkiem są grupy maluszków, którą wspomaga w działaniu Pomoc Wychowawcza)

6. Prosimy zapoznać się z informacją umieszczoną na stronie startowej z dnia 19 i 23 sierpnia 2020 roku. 

Poznań, 03 lipca 2021 

  Uwaga Rodzice dzieci rozpoczynających przygodę

z naszym przedszkolem!!!   

Serdecznie dziękujemy za przybycie na pierwsze zebranie organizacyjne w związku

z przyjęciem Państwa dzieci do naszego przedszkola.

Przypominamy kilka podstawowych informacji, aktualnych na 29 czerwca:

- dzieci żywi Firma "Pyszoty";

- wszystkie informacje na temat diet, eliminacji produktów konsultują Państwo z dietetykiem firmy "Pyszoty";

- opłata za dzień żywienie 7,95 PLN;

- opłata za godziny 1 PLN za godzinę ponad realizację Podstawy Programowej;

    w godzinach 8.00 - 13.00 reaalizacja Podstawy Programowej - godziny niepłatne;

    w godzinach 6.30 - 8.00 opłata 1 PLN za każdą rozpoczętą godzinę;

     w godzinach 13.00 - 16.30 opłata 1 PLN za każdą rozpoczetą godzinę;

     opłaty za pobyt dzieci i żywienie powinny być przelane na konto placówki do 10 każdego miesiąca;

     każdy z Rodziców otrzymuje login i hasło do iprzedszkole, tam będą umieszczone dwa indywidualne

        konta do opłat: konto żywieniowe i godzinowe oraz kwoty do zapłaty;

    otrzymują Państwo kartę do logowania i do wylogowywania dzieci, która jest przechowywana

        w przedszkolu (w chwili obecnej logowania dokonują Pracownicy przedszkola);

nie podpisują Państwo "porozumień" jedynym dokumentem jest potwierdzenie woli, które

   podpisywali Państwo po rekrutacji do przedszkola, na przełomie kwietnia i maja;

- potwierdzenie woli podpisują Państwo również w latach następnych - w formie potwierdzenia woli

  kontynuacji wychowania przedszkolnego (zazwyczaj w lutym);

 - prosimy ubezpieczyć dzieci w formie ubezpieczeń indywidualnych, placówka nie ubezpiecza

  wychowanków;

Podane wyżej informacje są aktualne na dzień dzisiejszy, w zależności od sytuacji pandemicznej

będziemy informować o zmianach.

                                                                                                                                                                      Zdzisława Rychlewska 

w imieniu Pań z grup Ślimaków i Motylków

                                                                                                                                            Poznań, 29 czerwca 2021

  Uwaga Rodzice !!!   

Zmiany zapisów Statutu Przedszkola nr 190 - zatwierdzone Uchwałą nr 4 z dnia 21 czerwca 2021

Rozdział 8 w § 29 dodaje się ptk. 6

 1. W celu egzekucji administracyjnej  należności pieniężnych  z tytułu opłat za korzystanie:

a) z wychowania przedszkolnego;

b) z wyżywienia dzieci uczęszczających do przedszkola;

                  Dyrektor Zespołu jest  upoważniony do wykonania  następujących działań:

c) wystawiania i przesyłania do organu egzekucyjnego tytułów wykonawczych;

d) innych czynności wynikających z Instrukcji windykacji należności z tytułu nieuiszczonych

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, a także z tytułu nieuiszczonych opłat za

korzystanie z posiłków dzieci uczęszczających do przedszkola, stanowiącej wytyczne przyjęte

w Przedszkolu nr 190.

Poznań, 21 czerwca 2021

  Uwaga Rodzice !!!   

Przypominamy o konieczności posiadania przez dzieci nakryć głowy

                                                w okresie dużego nasłonecznienia.                                                                         

        

                 UWAGA RODZICE/OPIEKUNOWIE/PRACOWNICY/PRZYJACIELE PRZEDSZKOLA                        

  Uwaga Rodzice !!!   

Wszystkie potrzebne informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola na rok 2021 - 2022

znajdą Państwo w zakładce REKRUTACJA. 

Jednocześnie informujemy, że drzwi otwarte w tym roku się nie odbędą.

Prosimy monitorować stronę internetową i System Nabór.

Przypominamy - na Państwa pytania odpowiadamy  mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                         Poznań, 2 lutego 2021

  Uwaga Rodzice !!!   

  Uwaga Rodzice !!!   


Sposoby i tryb realizacji zadań Przedszkola nr 190 w Poznaniu  w okresie czasowego ograniczenia

jego funkcjonowania w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19
 

§ 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 realizacja

zadań przedszkola odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie: wariantu B – hybrydowego (mieszanego)

lub wariantu C – zdalnego.

§ 2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

1) z wykorzystaniem:

a) materiałów i programów udostępnionych przez Wydawnictwa, wybrane przez Radę Pedagogiczną Przedszkola nr 190;

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach

internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii;

d) materiałów własnych nauczycieli, do których posiadają prawa autorskie;

2) przez podejmowanie przez dziecko wraz z rodzicem /prawnym opiekunem aktywności określonych przez nauczyciela;

3) z wykorzystaniem następujących środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, a rodzicem:

a) strony internetowej przedszkola;

b) poczta iprzedszkole jako podstawowy sposób kontaktu;

c) poczty grupowej do kontaktów z rodzicami;

(grupy: Ślimaki, Motylki, Biedronki);

d) zamkniętych grup na FB (grupy: Biedronki, Mrówki);

e) telefonów do rodziców dzieci;

f) poprzez pocztę tradycyjną (w przypadku braku możliwości innego kontaktu).

4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu.

§ 3. Dyrektor przekazuje rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola w okresie czasowego ograniczenia jego

funkcjonowania, poprzez ogłoszenia na stronie internetowej placówki oraz w postaci ogłoszenia na pocztach grupowych i w dzienniku elektronicznym

w których zamieszcza wiadomość, że:

1) treść niniejszej informacji znajduje się na stronie internetowej przedszkola w zakładce: Start,

2) treść niniejszej informacji znajduje się na poczcie nauczycielek Przedszkola nr 190 i w dzienniku elektronicznym.

§ 4. Psycholog oraz nauczycielki grup koordynują współpracę z dziećmi i rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci,

w tym wychowanków objętych kształceniem specjalnym lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno--wychowawcze.

§ 5. Ustalam tygodniowy rozkład zajęć dla poszczególnych oddziałów, na czas kształcenia na odległość. Materiały w zakresie realizacji zajęć

dydaktycznych proponowane rodzicom do wykonania z dziećmi muszą zawierać:

a) Temat tygodniowy;

b) Cel główny;

c) Proponowany sposób wykonania.

d) Proponowane materiały (zdjęcia, filmiki, linki do zadań itp)

W/w treści i ich ilość muszą być zgodne z założeniami Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego w określonych ramach czasowych:

a) Dla dzieci 3 i 4 letnich – jedno zajęcie dziennie;

b) Dla dzieci 5 i 6 letnich – dwa zajęcia dziennie.

Treści muszą zawierać korelację wszystkich aktywności.

W przypadku zajęć ruchowych muszą one przebiegać z udziałem rodziców (zabawy ruchowe ze śpiewem, proste ćwiczenia gimnastyczne, spacery,

zabawy bieżne i skoczne, jazda na rowerze, rolkach).

§ 6.

Ustalam następujący sposób monitorowania postępów dzieci, weryfikacji wiedzy i umiejętności, w tym również informowania rodziców o postępach;

a) iprzedszkole b)kontakty e-mailowe,

c) kontakty telefoniczne

d) informacje zwrotne wraz z fotografią pracy dziecka w przypadkach prac plastyczno –– technicznych.

§ 7. Sposób dokumentowania realizacji zadań przez nauczycielki przedszkola:

1) nauczycielki potwierdzają zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, poprzez zapis tematu, celów i wykorzystanyc

środków dydaktycznych w dzienniku elektronicznym.

2) Wpis w dzienniku elektronicznym stanowi udokumentowanie działań nauczycieli we wszystkich formach nauczania.

§ 8. Rodzic ma możliwość odbycia konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia, poprzez kanały komunikacji, które zostały ustalone podczas zebrań

na początku roku szkolnego, od poniedziałku do piątku w godzinach w godzinach od 8.00 do 16.00. Formy te zostają te zostają podtrzymane

z wyłączeniem kontaktów osobistych.

§ 9. Ustalam następujące zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczycieli, z wykorzystaniem metod i technik

kształcenia na odległość:

1) potwierdzeniem zrealizowanych przez nauczyciela (pedagoga, psychologa, nauczyciela realizującego zajęcia rewalidacyjne lub wspomagające) godzin są:

a) wpisany przez nauczyciela temat zajęć w dzienniku elektronicznym (w ramach obowiązującego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych

i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi, albo na ich rzecz)

b) przesłanie tematu tygodniowego i codziennych zadań dla dzieci do rodziców/prawnych opiekunów,

c) odczytanie w dzienniku elektronicznym i na poczcie nauczycielek, od poniedziałku do piątku, dwukrotnie tj. o godzinie 9.00 oraz o godzinie 17.00

informacji przekazywanych przez dyrektora/wicedyrektora i bezwzględne stosowanie się do ich zaleceń;

d) konsultacje z rodzicami dzieci poprzez poczty grupowe, od poniedziałku do piątku, w godzinach od godzinach od 8.00 do 16.00.

§ 10. Dyrektor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej informacji, adekwatnych do aktualnej sytuacji epidemiologicznej panującej

na terenie Polski. Ocena w tym zakresie należy do dyrektora.

Podpisała
Ewa Krawczyk –– dyrektor ZSP nr 8 w Poznaniu
Poznań, dnia 23.09.2020 r.

                                                                                                                                                                   Poznań, 8 października 2020

  Uwaga Rodzice !!!   

Od 1 października 2020 roku przedszkole czynne jest od godziny 6.30

 W związku z tym oddział Ślimaki czynny jest od godziny 6.30 do godziny 16.30

                                                                                                                                         Poznań, 28 września 2020

Informacje na temat schodzenia się dzieci do przedszkola

Podobnie jak w latach ubiegłych, dzieci prosimy przyprowadzać do godziny 8.15.

O 8.15 rozpoczynamy zajęcia gimnastyką poranną (grupa dzieci powinna być już zorganizowana

i wyciszona). Po gimnastyce porannej czynności higieniczne w łazience i śniadanie w salach grup.


Informacje na temat żywienia dzieci

Nasze przedszkolaki żywi Firma Pyszoty, wszystkie informacje na temat diet dzieci prosimy przekazywać 

Pani Dietetyk 730 - 034 - 852 (prosimy podać numer przedszkola)

 Jadłospis znajdą Państwo:   http://www.przedszkole190.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=48

                                                                                                                        Poznań, 29 sierpnia 2020

Procedury obowiązujące od 1 września 2020

1. Przedszkole czynne jest w godzinach 6.00-16.30

2. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci wyłącznie w godzinach działania oddziału

do którego uczęszcza dziecko:

 

- Oddział Ślimaki czynny od godziny 6.00-16.00

- Oddział Motylki czynny od godziny 6.30-16.30

- Oddział Żabki czynny od godziny 6.30-16.30

- Oddział Biedronki czynny od godziny 7.00-16.30

- Oddział Mrówki czynny od godziny 6.30-16.30

- Oddział Pszczółki czynny od godziny 6.30-16.30

- Oddział Świerszcze czynny od godziny 7.00-16.00

- Oddział Gąsienice czynny od godziny 7.00-16.00

 

3. Rodzice nie wchodzą na teren przedszkola, oddają dzieci pod opiekę personelowi

dyżurującemu w łączniku wejściowym.

4. Obecność dzieci w systemie, loguje personel przedszkola.

5. Dzieciom mierzona jest temperatura - wyrywkowo w ciągu dnia.

6. Dzieci z widocznymi objawami chorobowymi nie są przyjmowane do przedszkola.

7. Jeśli u dziecka w ciągu dnia wystąpią objawy chorobowe, zostaje ono odizolowane.

Po telefonicznym zawiadomieniu, rodzice mają obowiązek odebrać dziecko z przedszkola.

Po wizycie u lekarza należy dostarczyć zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka.

8. W przypadku alergii występującej u dziecka, która objawia się kaszlem, katarem,

łzawieniem, należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie z określeniem typu alergii.

9. Leżakowanie: leżakują tylko grupy maluszków Ślimaki i Motylki. Leżakowanie odbywa

się w bieliźnie (majtki, t-shirt.)

10. Grupy Świerszczy i Gąsienic spożywają śniadanie w stołówce szkolnej.

11. Wyprawkę higieniczną dostarczają rodzice na zebrania grupowe.

12. Dnia 1 września 2020 rodzice dzieci przyprowadzając dziecko dostarczają:

a) worek z zapasowymi ubraniami, kapcie;

b) fartuszek (grupy młodsze);

c) wydrukowane i podpisane przez rodziców zgody i upoważnienia (informacja na stronie internetowej).

13. Dzieci używają wyłącznie ręczników papierowych.

14. Dzieci nie przynoszą z domu przytulanek i zabawek.

15. Dzieci nie wynoszą z przedszkola wytworów swojej działalności (prac)

                                                                                                                                                                    Poznań, 28 sierpnia 2020


Informacje na temat ubezpieczenia dzieci. 

 

W nawiązaniu do działań realizowanych w latach ubiegłych przypominamy,

że ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej jest ubezpieczeniem dobrowolnym

nie należy do zadań własnych gminy. W związku z tym Miasto Poznań, w tym reprezentujący

je kierownik placówki oświatowej, nie jest zobowiązane do podejmowania działań związanych

z zawarciem ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży.

Rodzice/Prawni Opiekunowie mogą indywidualnie skorzystać z ofert przygotowanych

przez agentów ubezpieczeniowych, czy zakłady ubezpieczeń.

Przedszkole nie gromadzi danych osobowych, środków pieniężnych, nie zbiera deklaracji

przystąpienia do ubezpieczenia.

Kwestie ubezpieczenia NNW dzieci załatwiają indywidualnie Rodzice/ Prawni opiekunowie. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W świetle obowiązujących przepisów, ani dyrektor, ani pracownicy placówki samorządowej,

ani rada rodziców nie może zaciągać zobowiązań, jak również udzielać w imieniu jednostki pełnomocnictwa

w tym zakresie - być stroną umowy w grupowym ubezpieczeniu na cudzy rachunek.

 

                                                                                                                       Poznań, 19 sierpnia 2020


Informacje na temat logowania dzieci i płatności. 

1. Płatności uiszczają Państwo po upływie miesiąca, w nieprzekraczalnym terminie do 10 każdego miesiąca...
2. Płacą Państwo za faktycznie wykorzystane przez dziecko godziny i spożyte posiłki.
3. Płacą Państwo osobno za posiłki i osobno za godziny pobytu dzieci .
4. Wchodząc do przedszkola logują Państwo dziecko, a wychodząc wylogowują.
5. Karta zawsze wraca na wyznaczone miejsce.
6. Karta znajduje się w specjalnej przegródce w szatni grupy do której uczęszcza dziecko.
7. Czytnik znajduje się w widocznym miejscu (przykładamy kartę).
8. Logowania i wylogowania nie wykonują dzieci.
9. Otrzymują Państwo jedną kartę i wszystkie Osoby upoważnione do odbioru dziecka, tak samo postępują.
10. Otrzymują Państwo login i hasło do iprzedszkola i tam będą umieszczane informacje o płatności.
11. Numery kont otrzymają Państwo wraz z hasłem do iprzedszkola (dwa numery kont: żywieniowe i godzinowe) 
11. Wszystkie sprawy dotyczące odpłatności konsultują i załatwiają Państwo w sekretariacie u Pani Marzeny.
                                                                                                                                           
Regulamin korzystania z elektronicznej ewidencji dzieci znajdą Państwo w zakładce KONTAKT
 
                                                                                                                                             Poznań, 16 sierpnia 2020

  Uwaga Rodzice !!!   


Sposoby i tryb realizacji zadań Przedszkola nr 190 w Poznaniu

w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania w związku z zapobieganiem,

                                              przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19
§ 1.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 realizacja zadań placówki odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 § 2.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:                                             1) z wykorzystaniem:
a) materiałów i programów udostępnionych przez Wydawnictwa, wybrane przez Radę Pedagogiczną Przedszkola nr 190
i zatwierdzone przez wicedyrektora ds. przedszkola dla poszczególnych grup wiekowych 

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych,
c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
d) materiałów własnych nauczycieli, do których posiadają prawa autorskie
2) przez podejmowanie przez dziecko wraz z rodzicem /prawnym opiekunem aktywności określonych przez nauczyciela,
3) z wykorzystaniem następujących środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, 
a rodzicem:
a) strony internetowej przedszkola,
b) adresów email rodziców uczniów za ich zgodą(grupa Biedronki)
c) poczty grupowej do kontaktów z rodzicami (grupy: Ślimaki, Żabki, Mrówki, Pszczółki, Świerszcze i Gąsienice)
d) zamkniętych grup na FB (grupy: Żabki, Motylki)
e) telefonów do rodziców dzieci;
f) poprzez pocztę tradycyjną (w przypadku braku możliwości innego kontaktu)
4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu
§ 3.

Dyrektor przekazuje rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania poprzez ogłoszenia na stronie internetowej placówki oraz w postaci ogłoszenia na pocztach grupowych w których zamieszcza wiadomość, że:
1) treść niniejszej informacji znajduje się na stronie internetowej przedszkola w zakładce: Start,
2) treść niniejszej informacji znajduje się na poczcie nauczycielek Przedszkola nr 190
§ 4.

Pedagog i psycholog szkolny oraz nauczycielki grup koordynują współpracę z dziećmi i rodzicami/prawnymi opiekunami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci, w tym wychowanków objętych kształceniem specjalnym lub w tym wychowanków objętych kształceniem specjalnym lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno--wychowawcze.
§ 5.

Ustalam tygodniowy rozkład zajęć dla poszczególnych oddziałów, na czas kształcenia na odległość, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
§ 6.

Ustalam następujący sposób monitorowania postępów dzieci, weryfikacji wiedzy i umiejętności, w tym również informowania rodziców o postępach;
a) kontakty e- mailowe,
b) kontakty telefoniczne
b) informacje zwrotne wraz z fotografią pracy dziecka w przypadkach prac plastyczno prac plastyczno –– technicznych.
§ 7.

Sposób dokumentowania realizacji zadań przedszkola:
1) nauczycielki potwierdzają zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, poprzez zapis tematu zajęć w tabeli stanowiącej, załącznik nr 2 do niniejszej informacji.
§ 8.

Rodzic ma możliwość odbycia konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia, poprzez kanały komunikacji, które zostały ustalone podczas zebrań na początku roku szkolnego, od poniedziałku do piątku w godzinach w godzinach od 8.00 do 16.00.

Formy te zostają te zostają podtrzymane z wyłączeniem kontaktów osobistych.
§ 9. 

Ustalam następujące zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczycieli, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
1) potwierdzeniem zrealizowanych przez nauczyciela (pedagoga, psychologa, nauczyciela realizującego zajęcia rewalidacyjne lub wspomagające) godzin są:
a) wpisany przez nauczyciela temat zajęć w tabeli załącznik nr 2 (w ramach obowiązującego nauczyciela przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi, albo na ich rzecz)
b) przesłanie tematu tygodniowego i zadań dla dzieci do rodziców/prawnych opiekunów,
c) odczytanie na poczcie nauczycielek, od poniedziałku do piątku, dwukrotnie tj. o godzinie 9.00 oraz o godzinie 17.00 informacji przekazywanych przez dyrektora/wicedyrektora i bezwzględne stosowanie się do ich zaleceń;
d) konsultacje z rodzicami dzieci poprzez poczty grupowe, od poniedziałku do piątku, w godzinach od godzinach od 8.00 do 16.00.
§ 10.

Dyrektor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian  w niniejszej informacji, adekwatnych do aktualnej sytuacji.
Podpisała
Ewa Krawczyk –– dyrektor Zespołu

Poznań, dnia 24 marca 2020 r.

               

  Uwaga Rodzice !!!  

W celu realizowania założeń Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego,
 
rozpoczynamy zdalne nauczanie. Nauczycielki naszego przedszkola
 
mają kontakt e-mailowy z Państwem. Prosimy systematycznie sprawdzać poczty grupy,
 
będą tam umieszczane zadania do wykonania z dziećmi.
 
Również drogą elektroniczną, odpowiedzą Nauczycielki na Państwa pytania.
 
Damy wspólnie radę i przetrwamy ten trudny czas.
 
Naukę rozpoczynamy w poniedziałek 16 marca 2020 roku.
 
Pozdrawiamy i życzymy Państwu i sobie powodzenia, a dzieciom dobrej zabawy
 
połączonej z nauką. Zadania będą proste - mają utrwalić już poznane wiadomości
 
i wprowadzić nowe treści (piosenki, wiersze itd;) Wszystkie treści przesłane do Państwa,
 
będą zgodne z założeniami planów miesięcznych (zaplanowanych na marzec)
 
Poznań, 14 marca 2020
  

   Uwaga Rodzice !!!     

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla rodziców uczniów

przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach

przypadkami zachorowań na koronawirusa Rodzicu,

 •  nie posyłaj przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;

 • jeśli nie masz kontaktu z osobą chorą, nie ma powodów do obaw;

 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola     lub szkoły, masz prawo do zasiłku opiekuńczego (art.32 ust.1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U.2017, poz.1368);

 • sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego                                               i Ministerstwa Zdrowia;

 • najbliższa stacja sanitarno-epidemiologiczna:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Poznaniu
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań

Informacja o numerachcentrala 61 646 78 51

Poznań,2 marca 2020 

  Zmiany w Statucie Przedszkola nr 190 dotyczą stawki żywieniowej

Uchwała Rady Pedaogicznej Przedszkola nr 1/ 2019-2020 z dnia 07.01.2020

obowiązująca stawka od dnia 01.01.2020

 Rozdział 8

Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu

§ 28

 1. W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. W Przedszkolu nr 190 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 w Poznaniu ustalone są godziny od 8.00 do 13.00.
 2. Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy. Rada Miasta Poznania podjęła stosowną uchwałę w dniu 3 lipca 2018 r. (Uchwała NR LXIX/1275/VII/2018), zgodnie z którą opłata za pobyt dziecka powyżej 5 bezpłatnych godzin wynosi 1 zł za każdą godzinę.
 3. Odpłatność za Przedszkole pobierana jest od rodziców za pomocą przelewu bankowego, po uprzednim przekazaniu rachunków – imiennie dla każdego dziecka, w terminie
  wcześniej ustalonym, którego należność dotyczy. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni poprzedzający tą datę. Opłaty pobierane są z dołu, po precyzyjnym ustaleniu liczby godzin i posiłków z których dziecko korzystało.
 4. Zgodnie z przepisem art. 52 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia  27 października 2017r. zmienia się charakter opłat za pobyt dziecka w przedszkolu  na zobowiązanie publiczno-prawne, a więc nie wymagające umów o charakterze cywilno-prawnym.
 5. Rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne ponoszą odpłatność  wyłącznie za wyżywienie.

§29

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce przedszkolnej uprawnieni są wychowankowie  i pracownicy  przedszkola.
 2. Dzienna opłata wyżywienia w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywienia 8,50 zł (słownie: osiem złotych pięćdziesiąt  groszy)
 3. Koszt posiłku uwzględnia jedynie koszt surowców użytych do przygotowania posiłku.
 4. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola  w porozumieniu z radą rodziców po zatwierdzeniu przez organ prowadzący,  podając do wiadomości poprzez stosowne zarządzenie.
 5. Opłatę za wyżywienie wnosi się do 10 każdego miesiąca. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni poprzedzający tę datę.
 6. Pracownicy Przedszkola mają możliwość korzystania odpłatnie z posiłków oferowanych przez Przedszkole. Koszt posiłku określa Dyrektor.
 

                   Uwaga Rodzice !!! 

            

 

       Uwaga Rodzice!!! 

  W przedszkolu okresowo pojawiają się wszy. W związku z tym prosimy o systematyczne przeglądy

stanu włosów dzieci i podejmowanie działań profilaktycznych.  

Działania profilaktyczne: przeglądy stanu skóry głowy i włosów,  mycie szmponami profilaktycznymi, wykorzystywanie

prostych, dostępnych w domu środków(ocet, nafta kosmetyczna) dokładne wyczesywanie za pomocą specjalnego grzebienia

Aby pozbyć się wszawicy, trzeba  skutecznie zadziałać eliminując zarówno wszy, jak i ich jaja,

by nie pojawiło się nowe pokolenie wszy.

Uwaga: po każdym przymierzaniu czapek, swetrów, szalików w sklepie, po pobycie w dużym

skupisku ludzi, w czasie ciepłych dni, gdy dzieci bawią się w piasku sprawdzajmy włosy dzieci.

Wszy nie potrafią skakać, ani latać. Aby przemieścić się z jednej głowy na inną, czekają aż dojdzie

do kontaktu włosów z obu głów. Przytrzymują się włosów za pomocą pazurów,

a następnie przechodzą z włosa na włos. Aby zmienić gospodarza, wszy potrzebują stosunkowo

krótkiego okresu kontaktu – pokonują dystans 23 cm w ciągu 1 minuty.

 Jeśli zauważmy gnidy na włosach znajdujących się ponad centymetr od skóry głowy,

świadczy to o „starym zakażeniu”. 

                                                                                                               Poznań, 24 września 2018

W dalszym ciągu w oku szkolnym 2019-2020 wspólnie czytamy dzieciom.

Zapraszamy  Babcie, Dziadków, Starsze Rodzeństwo, Absolwentów 

i oczywiście Rodziców do czytania. 

   UWAGA RODZICE !!! 

Informujemy, że po skończonym miesiącu Rodzice mogą dostarczyć pendrive w celu nagrania zdjęć

minionego miesiąca. Prosimy o pendrive w kopertach podpisanych imieniem i nazwiskiem dziecka

z oznaczeniem grupy do której dziecko uczęszcza Państwa dziecko.

 UWAGA RODZICE/OPIEKUNOWIE 

Codziennie sprawdzamy stan jakości powietrza, aby mieć pewność,

że dzieci przebywając na powietrzu nie wdychają niebezpiecznych dla ich zdrowia substancji. 

Poniżej podajemy link do strony pomiarami jakości powietrza.

Mapa monitoringu jakości powietrza

http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/

 UWAGA RODZICE!!! 

W czasie zebrań w poszczególnych grupach, wspólnie z Rodzicami ustalono dni przynoszenia

przez dzieci zabawek z domu. Prosimy respektować w/w ustalenia, ponieważ niestosowanie się do tych zasad,

wprowadza dzieciom nieodpowiednie sygnały i zakłóca ich funkcjonowanie w grupie rowieśniczej.

Wszystkie nasze dzieci potrzebują stałych reguł. Jednocześnie prosimy, aby zabawki prywatne były większe,

ponieważ miniaturowe giną w niewyjaśnionych okolicznościach i miejscach.

wink wink wink wink wink wink

Przypominamy, że wewnętrzne przejście (po prawej stronie od wejścia) służyć powinno tylko Rodzicom grup

Świerszczy i Gąsienic, dzieciom tych grup i Personelowi Przedszkola w celu wykonywania codziennych czynności.

Rodzice nie powinni skracać sobie drogi przechodząc na teren Szkoły z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa

naszym dzieciom, uczniom Szkoły i zabezpieczenie mienia dzieci i placówki. 

Personel Szkoły musi mieć nadzór nad osobami wchodzącymi, aby zapobiegać wizytom osób

niepowołanych (bezpieczeństwo uczniów...)

Jednocześnie przypominamy Państwu o konieczności każdorazowego sprawdzenia

stanu zamknięcia drzwi wejściowych

(po godzinach schodzenia się dzieci do przedszkola, czyli po godzinie 8.15) 

                                                                      Dziękujemy!!!

  

 DZIAŁANIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2020-2021

 (poza codzienną pracą z dziećmi)

 
 
W bieżącym roku szkolnym sytuacja, która zaistniała na terenie Polski wymogła pewne zmiany organizacyjne
związane z codzienną pracą z dziećmi. Większość działań wspomagających (teatrzyki, koncerty, spotkania
czytelnicze i zapraszanie gości) nie odbędzie się z przyczyn niezależych od placówki.
Zajęcia z doradztwa zawodowego organizowane są wyłącznie przez nauczycielki w ramach zajęć,
podobnie jak dni czytania w grupach... Mamy nadzieję, że wrócimy do wypracowanych sposobów
pracy z naszymi przedszkolakami. Dzieciom wesołego roku szkolnego życzą wszystkie Panie.
 

 OD WRZEŚNIA 2020 DO STYCZNIA 2021

 1. 09 września 2020 Wręczenie dyplomów i nagród w konkursie "Coś z niczego"
 2. 14 września 2020 Pszczółki na skrzyżowaniu;
 3. 15 września 2020 Dzień Kropki (wszystkie grupy);
 4. 21 września 2020 Dzień Przedszkolaka (wszystkie grupy);
 5. 25 września 2020 Kropeczkowy konkurs Świerszczy - wręczenie nagród;
 6. 30 września 2020 Dzień chłopca w przedszkolu;
 7. 07 paźdzernika 2020 Dzień gąsienicy; 
 8. 09-15 października 2020 Zajęcia zdalne, na terenie domowym;
 9. 20 października 2020 Mrówki w lesie;
 10. 25 października 2020 Przedszkolaki dla klimatu- inauguracja programu;
 11. 30 października 2020 Konkurs "Kto jest przyjacielem zielonej łąki?;
 12. 04 listopada 2020 Dzień świerszcza;
 13. 10 listopada 2020 Święto Niepodległości w przedszkolu;
 14. 13 listopada 2020 Pasowanie Ślimaków;
 15. 18 listopada 2020 Pasowanie Motylków;
 16. 25 listopada 2020 Dzień Pluszowego Misia;
 17. 25 listopada 2020  Spektakl on-line pt. Perypetie pluszowego Misia - Studio Artystyczne Arlekin.
 18. 30 listopada 2020 Andrzejkowe zabaawy Świerszczy;
 19. 04 grudnia 2020 Mikołajki w przedszkolu;
 20. 18 grudnia 2020 Gwiazdor w przedszkolu;
 21. 15 stycznia 2021 Podsumowanie projektu "Ptaki" (Mrówki)
 22. 21/22 stycznia 2021 Dzień Babci i Dziadka;

       

     Przypominamy, że zbieramy nakrętki dla Stefci

UWAGA: Grafika umieszczana na stronie internetowej przedszkola nie jest własnością

placówki.   Wykorzystujemy ogólnodostępne w Internecie grafiki i darmowe gify.

Artykuły, zdjęcia i opisy zdjęć oraz ogłoszenia są własnością placówki  
  i są tworzone na potrzeby strony Przedszkola nr 190.
 mproject