KONTAKT
CAŁOROCZNE  REGULAMINY  


Nic pożądańszego, a nic trudniejszego na ziemi,
jak prawdziwa rozmowa.

                                                                                          A.Mickiewicz


 
Przedszkole nr 190 w ZSP nr 8
 
Osiedle Bolesława Śmiałego 107
60 - 682 Poznań


   tel:   61 823 61 41
  tel:   506 294 853
   fax:  61 823 61 41

adres e-mail do przedszkola: 
 
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.       
 
     

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

strona internetowa Przedszkola nr 190

http://www.przedszkole190.com.pl/

Wszystkie zapytania dotyczące przedszkola prosimy kierować na adres mailowy placówki przedszkolnej

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

poniedziałek i środa w godzinach  8.00 - 16.00

wtorek, czwartek i piątek w godzinach 7.00 - 15.00

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

ul. Libelta 16/20
61 - 706 Poznań

tel: 61 646 33 44
fax:  61 878 42 02

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4

Osiedle Bolesława Chrobrego 105
60-681 Poznań


tel: 61 823 44 31

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kuratorium Oświaty w Poznaniu
 
ul. Kościuszki 93
61 - 716 Poznań

tel:  61 854 17 26
fax: 61 852 31 69

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Uwaga Rodzice!!! 

 

W nawiązaniu do działań realizowanych w latach ubiegłych przypominamy,

że ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej jest ubezpieczeniem dobrowolnym

nie należy do zadań własnych gminy. W związku z tym Miasto Poznań, w tym reprezentujący

je kierownik placówki oświatowej, nie jest zobowiązane do podejmowania działań związanych

z zawarciem ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży.

Rodzice/Prawni Opiekunowie mogą indywidualnie skorzystać z ofert przygotowanych

przez agentów ubezpieczeniowych, czy zakłady ubezpieczeń.

Przedszkole nie gromadzi danych osobowych, środków pieniężnych, nie zbiera deklaracji

przystąpienia do ubezpieczenia.

Kwestie ubezpieczenia NNW dzieci załatwiają indywidualnie Rodzice/ Prawni opiekunowie. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W świetle obowiązujących przepisów, ani dyrektor, ani pracownicy placówki samorządowej,

ani rada rodziców nie może zaciągać zobowiązań jak również udzielać w imieniu jednostki pełnomocnictwa

w tym zakresie - być stroną umowy w grupowym ubezpieczeniu na cudzy rachunek.

 

                                                                                                   Poznań, 2 września 2019    

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU DZIECKA 

W PRZEDSZKOLU NR 190 W POZNANIU

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XV/237/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019r.w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dz.U. Województwa Wielkopolskiego z 2019r., poz.6760).

Statut Przedszkola nr 190

 1. W celu ewidencji obecności i rozliczania rzeczywistego czasu pobytu dziecka w Przedszkolu nr 190 wprowadza się elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka „ iPrzedszkole”, czytnik rejestrujący oraz indywidualne karty zbliżeniowe.

 2. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych) korzystające z usług Przedszkola.

 3. Rodzice / opiekunowie prawni otrzymają z placówki indywidualny login i hasło (przypisane do danego dziecka) niezbędne do zalogowania się na stronie internetowej w systemie iPrzedszkole (iprzedszkole.progman.pl), które zapewnia:

- bieżące monitorowanie należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za pobyt i żywienie,

- możliwość wydruku przelewów lub skopiowanie danych do przelewu,

- bieżący dostęp do planowanych tygodniowych jadłospisów,

- wgląd do zarejestrowanych na czytniku kart godzin wejścia/wyjścia dziecka

- statutu, regulaminu, ogłoszeń, informacji na temat organizowanych spotkaniach , imprezach i zebraniach.

Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są logować się w systemie. Śledzenie na bieżąco informacji z systemu ewidencji pozwoli na wywiązanie się z terminowego obowiązku regulowania należności za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za żywienie, za zakończony miesiąc z dołu, do 10 dnia (roboczego) następnego miesiąca.

 1. Karty są własnością Przedszkola nr 190. Nie należy umieszczać na nich żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp. 

 2. Do każdego dziecka przypisana jest minimum jedna indywidualna karta zbliżeniowa (maksymalnie dwie sztuki) która zostaje wydana za pisemnym potwierdzeniem odbioru rodzicom. W przypadku, gdy karty pozostają na terenie przedszkola w wyznaczonym do tego miejscu (znajdują się w organizerach) dziecku przysługuje jedna karta.

 3. Rodzic/opiekun prawny (niezależnie od tego czy otrzymał kartę, czy karta jest dostępna w placówce) zobowiązuje się do rejestrowania za jej pomocą czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Rodzic / opiekun prawny ma obowiązek nosić przy sobie kartę którą odebrał z placówki lub pobrać kartę znajdującą się w placówce (jeśli nie została ona wydana). Przyprowadzając dziecko rodzic/opiekun prawny rejestruje to zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego przy wejściu do przedszkola niezwłocznie po wejściu i wyjściu z budynku przedszkola. Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest również zadeklarowana przez rodzica ilość posiłków. Niezależnie od tego w jakich godzinach dziecko zostanie przyprowadzone i odebrane z przedszkola rodzic płaci za zadeklarowaną ilość posiłków (deklaracja 3 posiłków opłata naliczana za 3 posiłki).

 4. Rodzic na własny koszt (cena karty zgodnie z cennikiem producenta + koszty przesyłki) może zamówić w przedszkolu dodatkową kartę, która staje się jego własnością i która musi zostać dezaktywowana z chwilą zaprzestania korzystania z usług przedszkola. Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie kart.

 5. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia i wyjścia dziecka wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień w/g maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola oraz za całodzienne wyżywienie, z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej, uregulowaną w Statucie przedszkola.

 6. W przypadku zauważenia usterki czytnika lub braku karty rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania tej informacji dyrektorowi, wicedyrektorowi, nauczycielowi w grupie lub też pracownikowi w sekretariacie przedszkola, który przyjmie zgłoszenie od rodzica, spisze notatkę ze zgłoszenia potwierdzoną podpisem rodzica, odnotuje godzinę przyjścia lub wyjścia dziecka w formie papierowej, a po usunięciu usterki dane te będą wprowadzone do systemu.

 7. Zakazuje się korzystania z kart innych użytkowników. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z naruszenia tego zakazu.

Rejestrowania przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola za pomocą karty magnetycznej może dokonać tylko osoba dorosła. Dzieciom nie wolno używać kart.

 1. W przypadku zgubienia bądź zniszczenia karty magnetycznej użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego pisemnego powiadomienia Dyrektora przedszkola lub osoby przez niego upoważnionej. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenie lub zgubienie karty magnetycznej równoważną kosztowi nowej karty (cena karty zgodnie z cennikiem producenta + koszty przesyłki). Na wniosek i koszt użytkownika zostanie wydana nowa karta.

 2. Rodzic jest zobowiązany do zwrotu karty w przypadku zaprzestania korzystania z usług przedszkola.

 3. W przypadku, gdy przedszkole pełni dyżur wakacyjny i przyjmuje na ten czas dzieci z innej placówki, dopuszcza się odnotowywanie obecności tych dzieci w inny sposób . Wyznaczona przez dyrektora placówki osoba odnotowuje czas wejścia do przedszkola i wyjścia dziecka z przedszkola w przeznaczonych na ten cel rubrykach i potwierdza podpisem. Podpis składa również osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko z przedszkola.

 4. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie „iPrzedszkole” jest Przedszkole nr 190

 5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do stosowania postanowień w nim zawartych oraz do przekazania niezbędnych informacji na jego temat innym osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

 6. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem oboje rodzice / opiekunowie prawni potwierdzają własnoręcznym czytelnym podpisem na listach dostępnych podczas odbioru kart.

 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2019 i jest dostępny na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej przedszkola, u dyrektora placówki.

           Zmiany zapisu w Statucie Przedszkola nr 190 

1) Statut przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 10/2018/2019 Przedszkola nr 190 w Poznaniu z dnia 03.06.2019 (zmiana zapisu statutu zaznaczona na zielono, dotyczy wysokości stawki żywieniowej)

Zmiany dotyczą:  Rozdział 8

Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu

§ 28

 1. W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. W Przedszkolu nr 190 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 w Poznaniu ustalone są godziny od 8.00 do 13.00.

 2. Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy. Rada Miasta Poznania podjęła stosowną uchwałę w dniu 3 lipca 2018 r. (Uchwała NR LXIX/1275/VII/2018), zgodnie z którą opłata za pobyt dziecka powyżej 5 bezpłatnych godzin wynosi 1 zł za każdą godzinę.

 3. Odpłatność za Przedszkole pobierana jest od rodziców za pomocą przelewu bankowego, po uprzednim przekazaniu rachunków – imiennie dla każdego dziecka, w terminie
  wcześniej ustalonym, którego należność dotyczy. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni poprzedzający tą datę.Opłaty pobierane są z dołu, po precyzyjnym ustaleniu liczby godzin i posiłków z których dziecko korzystało.

 4. Zgodnie z przepisem art. 52 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017r. zmienia się charakter opłat za pobyt dziecka w przedszkolu na zobowiązanie publiczno-prawne, a więc nie wymagające umów o charakterze cywilno-prawnym.

 5. Rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne ponoszą odpłatność wyłącznie za wyżywienie.

§29

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce przedszkolnej uprawnieni są wychowankowie i pracownicy przedszkola.
  1. Dzienna opłata wyżywienia w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych.

  2. Od dnia 3 czerwca 2019 roku opłata za wyżywienie wynosi  6,70 zł  (słownie:sześć złotych siedemdziesiąt groszy). 

  3. Koszt posiłku uwzględnia jedynie koszt surowców użytych do przygotowania posiłku.

  4. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą rodziców po zatwierdzeniu przez organ prowadzący, podając do wiadomości poprzez stosowne zarządzenie.

  5. Opłatę za wyżywienie wnosi się do 10 każdego miesiąca. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni poprzedzający tę datę.

 2. W przypadku braku wpłaty Dyrektor przedszkola dochodzi należności na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji- Dz.U. z 2017 r. poz. 1201).

 3. Pracownicy Przedszkola mają możliwość korzystania odpłatnie z posiłków oferowanych przez Przedszkole. Koszt posiłku określa Dyrektor.

§30

 1. Rodzice zobowiązani są poinformować przedszkole o nieobecności dziecka.
  1. Nie pobiera się lub obniża się wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 na podstawie obowiązującej uchwały Rady Miasta Poznania.

  2. Rodzice, opiekunowie prawni ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień w odpłatności za przedszkole, zobowiązani są złożyć wniosek, oświadczenie zawierające niezbędne dane do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia, do dyrektora przedszkola.

  3. Szczegółowe zasady związane z wnoszeniem opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zawarte są w stosownej deklaracji, którą rodzice ( opiekunowie prawni) podpisują na początku roku szkolnego.

  4. W przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę obniżenia lub zwolnienia z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, rodzice dziecka powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola, w celu naliczenia opłaty w pełnej wysokości.

  5. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic zobowiązany jest powiadomić przedszkole na piśmie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje rezygnacja.

§ 31

 1. W przypadku braku płatności za przedszkole w terminie wskazanym w § 28 ust. 3 dyrektor przedszkola informuje rodziców (prawnych opiekunów) o powstałej zaległości.

 2. Jeżeli rodzice, prawni opiekunowie, nie dokonają uregulowania zaległości do końca miesiąca, w którym należało uiścić opłatę za przedszkole, dyrektor powiadamia rodziców na piśmie o powstałej zaległości.

 3. W przypadku, gdy zaległość przechodzi na następny miesiąc i rodzice, prawni opiekunowie nie dokonają uregulowania zaległości do 15 dnia następnego miesiąca, dyrektor powtórnie informuje rodziców/prawnych opiekunów o zaległości, na piśmie.

 4. Jeżeli zaległość nie zostanie uregulowana do końca następnego miesiąca po miesiącu, w którym powstało zobowiązanie, dyrektor przedszkolaprzekazuje informację o powstałej zaległości, na piśmie, do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania, który podejmie stosowne działania, w stosunku do rodziców, którzy zalegają z odpłatnością za usługi przedszkolne.                                                                                                                                                                                                                  mproject