WITAMY NA STRONIE
PRZEDSZKOLA NR 190
PRZY ZSP NR 8
 W POZNANIU
          Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek,
ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu.
                                                           Wojciech Oczko
 

  Uwaga Rodzice !!! 

Dom Małego Dziecka w Łodzi na ul. Zbocze 2A na Stokach.

Przez przypadek usłyszałam o nich. Są tam dzieci od 9 miesiąca życia do 13 lat.

Wszystkich jest 28. Jako mama piątki dzieci nie potrafię sobie wyobrazić tragedii tych dzieci.

Na swój sposób pewnie są szczęśliwe ale...  Oni potrzebują wszystkiego.

Wszystkiego im brakuje. Pasta do zębów jest na chwilę, pomimo tego, że nikt jej nie je.

Mydło, papier toaletowy czy środki dezynfekcji liczone są w litrach i kilometrach.

Wiem jak to jest. Cały czas wszystko się kończy. Dla tych dzieci KINDER NIESPODZIANKA,

czy śmieszna szczoteczka do zębów to marzenie

❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️
POMÓŻMY IM. heart WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ 💪💪💪

                                                                           Ania Wójcicka

Koordynatorzy akcji:

Panie z grupy Motylków i Świerszczy, łącznie z Panią Kamilą i Panią Małgosią.

Wysyłką zajmie się Pani Asia z klasy I a

heart Liczymy na Państwa udział w akcji. Wspólne działania dla dobra samotnych dzieci.heart

Zbieramy również używane ubranka dziecięce w dobrym stanie.

  Uwaga Rodzice !!! 

W czwartek 17 października zapraszam na krótkie zebranie

Przedstawicieli Trójek Grupowych - godzina 16.00 

                                                                                     Z.Rychlewska 

  Uwaga Rodzice !!! 

   Wczoraj zginęła mojemu synowi hulajnoga, przyjechał do przedszkola na niej,

a jak wracaliśmy to już jej nie było, może ktoś zabrał przez przypadek,

albo widział ją gdzieś w rejonie Piątkowa? Cała czarna, na trochę większych kołach,

przy kołach mogą być różowe prześwity (to chyba jedyny "znak rozpoznawczy"),

Jeśli ktoś z Państwa coś wie, widział, zabrał przez pomyłkę

to proszę o zostawienie w szatni Mrówek. Mama Mrówki Mikołaja.

                                                                                                                  Poznań, 12 października 2019

  Uwaga Rodzice !!! 

               

  Uwaga Rodzice !!! 

Koordynatorkami konkursu są Panie: Edyta z Gąsienic i Agnieszka z Żabek.

  Uwaga Rodzice !!! 

Przedstawiamy nowy adres e-mail naszego przedszkola

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

adres e-mail do sekretariatu szkoły 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

  Uwaga Rodzice !!! 

 

  My też się zgłosiliśmy !!! 

http://zdrowoisportowo.edu.pl/

 

Koordynatorem projektu w naszym przedszkolu jest gąsienicowa Pani Edyta.

  Uwaga Rodzice!!! 

 

W nawiązaniu do działań realizowanych w latach ubiegłych przypominamy,

że ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej jest ubezpieczeniem dobrowolnym

i nie należy do zadań własnych gminy. W związku z tym Miasto Poznań, w tym reprezentujący

je kierownik placówki oświatowej, nie jest zobowiązane do podejmowania działań związanych

z zawarciem ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży.

Rodzice/Prawni Opiekunowie mogą indywidualnie skorzystać z ofert przygotowanych

przez agentów ubezpieczeniowych, czy zakłady ubezpieczeń.

Przedszkole nie gromadzi danych osobowych, środków pieniężnych, nie zbiera deklaracji

przystąpienia do ubezpieczenia.

Kwestie ubezpieczenia NNW dzieci załatwiają indywidualnie Rodzice/ Prawni opiekunowie. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W świetle obowiązujących przepisów, ani dyrektor, ani pracownicy placówki samorządowej,

ani rada rodziców nie może zaciągać zobowiązań jak również udzielać w imieniu jednostki pełnomocnictwa

w tym zakresie - być stroną umowy w grupowym ubezpieczeniu na cudzy rachunek.

 

                                                                                                   Poznań, 2 września 2019    

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU DZIECKA 

W PRZEDSZKOLU NR 190 W POZNANIU

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XV/237/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019r.w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dz.U. Województwa Wielkopolskiego z 2019r., poz.6760).

Statut Przedszkola nr 190

 1.    W celu ewidencji obecności i rozliczania rzeczywistego czasu pobytu dziecka w Przedszkolu nr 190 wprowadza się elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka „ iPrzedszkole”, czytnik rejestrujący oraz indywidualne karty zbliżeniowe.

 2. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych) korzystające z usług Przedszkola.

 3. Rodzice / opiekunowie prawni otrzymają z placówki indywidualny login i hasło (przypisane do danego dziecka) niezbędne do zalogowania się na stronie internetowej w systemie iPrzedszkole (iprzedszkole.progman.pl), które zapewnia:

- bieżące monitorowanie należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za pobyt i żywienie,

- możliwość wydruku przelewów lub skopiowanie danych do przelewu,

- bieżący dostęp do planowanych tygodniowych jadłospisów,

- wgląd do zarejestrowanych na czytniku kart godzin wejścia/wyjścia dziecka

- statutu, regulaminu, ogłoszeń, informacji na temat organizowanych spotkaniach , imprezach i zebraniach.

Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są logować się w systemie. Śledzenie na bieżąco informacji z systemu ewidencji pozwoli na wywiązanie się z terminowego obowiązku regulowania należności za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za żywienie, za zakończony miesiąc z dołu, do 10 dnia (roboczego) następnego miesiąca.

 1. Karty są własnością Przedszkola nr 190. Nie należy umieszczać na nich żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp. 

 2. Do każdego dziecka przypisana jest minimum jedna indywidualna karta zbliżeniowa (maksymalnie dwie sztuki) która zostaje wydana za pisemnym potwierdzeniem odbioru rodzicom. W przypadku, gdy karty pozostają na terenie przedszkola w wyznaczonym do tego miejscu (znajdują się w organizerach) dziecku przysługuje jedna karta.

 3. Rodzic/opiekun prawny (niezależnie od tego czy otrzymał kartę, czy karta jest dostępna w placówce) zobowiązuje się do rejestrowania za jej pomocą czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Rodzic / opiekun prawny ma obowiązek nosić przy sobie kartę którą odebrał z placówki lub pobrać kartę znajdującą się w placówce (jeśli nie została ona wydana). Przyprowadzając dziecko rodzic/opiekun prawny rejestruje to zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego przy wejściu do przedszkola niezwłocznie po wejściu i wyjściu z budynku przedszkola. Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest również zadeklarowana przez rodzica ilość posiłków. Niezależnie od tego w jakich godzinach dziecko zostanie przyprowadzone i odebrane z przedszkola rodzic płaci za zadeklarowaną ilość posiłków (deklaracja 3 posiłków opłata naliczana za 3 posiłki).

 4. Rodzic na własny koszt (cena karty zgodnie z cennikiem producenta + koszty przesyłki) może zamówić w przedszkolu dodatkową kartę, która staje się jego własnością i która musi zostać dezaktywowana z chwilą zaprzestania korzystania z usług przedszkola. Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie kart.

 5. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia i wyjścia dziecka wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień w/g maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola oraz za całodzienne wyżywienie, z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej, uregulowaną w Statucie przedszkola.

 6. W przypadku zauważenia usterki czytnika lub braku karty rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania tej informacji dyrektorowi, wicedyrektorowi, nauczycielowi w grupie lub też pracownikowi w sekretariacie przedszkola, który przyjmie zgłoszenie od rodzica, spisze notatkę ze zgłoszenia potwierdzoną podpisem rodzica, odnotuje godzinę przyjścia lub wyjścia dziecka w formie papierowej, a po usunięciu usterki dane te będą wprowadzone do systemu.

 7. Zakazuje się korzystania z kart innych użytkowników. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z naruszenia tego zakazu.

Rejestrowania przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola za pomocą karty magnetycznej może dokonać tylko osoba dorosła. Dzieciom nie wolno używać kart.

 1. W przypadku zgubienia bądź zniszczenia karty magnetycznej użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego pisemnego powiadomienia Dyrektora przedszkola lub osoby przez niego upoważnionej. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenie lub zgubienie karty magnetycznej równoważną kosztowi nowej karty (cena karty zgodnie z cennikiem producenta + koszty przesyłki). Na wniosek i koszt użytkownika zostanie wydana nowa karta.

 2. Rodzic jest zobowiązany do zwrotu karty w przypadku zaprzestania korzystania z usług przedszkola.

 3. W przypadku, gdy przedszkole pełni dyżur wakacyjny i przyjmuje na ten czas dzieci z innej placówki, dopuszcza się odnotowywanie obecności tych dzieci w inny sposób . Wyznaczona przez dyrektora placówki osoba odnotowuje czas wejścia do przedszkola i wyjścia dziecka z przedszkola w przeznaczonych na ten cel rubrykach i potwierdza podpisem. Podpis składa również osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko z przedszkola.

 4. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie „iPrzedszkole” jest Przedszkole nr 190

 5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do stosowania postanowień w nim zawartych oraz do przekazania niezbędnych informacji na jego temat innym osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

 6. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem oboje rodzice / opiekunowie prawni potwierdzają własnoręcznym czytelnym podpisem na listach dostępnych podczas odbioru kart.

 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2019 i jest dostępny na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej przedszkola, u dyrektora placówki.   

     Uwaga Rodzice!!! 

Informujemy, że od 3 czerwca 2019 roku zostaje obniżona stawka za wyżywienie

​dzieci w przedszkolu. Stawka za jeden dzień żywieniowy wynosić będzie 6,70 złotych. 

Sposób płatności pozostaje bez zmian.

                                                                                             Poznań, 03.06 2019

  Uwaga Rodzice!!! 

Przypominamy - każdemu dziecku przypisany jest indywidualny numer

konta bankowego w celu dokonywania przelewów za żywienie oraz za pobyt godzinowy.

           Zmiany zapisu w Statucie Przedszkola nr 190 

1) Statut przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 10/2018/2019 Przedszkola nr 190 w Poznaniu z dnia 03.06.2019 (zmiana zapisu statutu zaznaczona na zielono, dotyczy wysokości stawki żywieniowej)

Zmiany dotyczą:  Rozdział 8

Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu

§ 28

 1. W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. W Przedszkolu nr 190 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 w Poznaniu ustalone są godziny od 8.00 do 13.00.

 2. Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy. Rada Miasta Poznania podjęła stosowną uchwałę w dniu 3 lipca 2018 r. (Uchwała NR LXIX/1275/VII/2018), zgodnie z którą opłata za pobyt dziecka powyżej 5 bezpłatnych godzin wynosi 1 zł za każdą godzinę.

 3. Odpłatność za Przedszkole pobierana jest od rodziców za pomocą przelewu bankowego, po uprzednim przekazaniu rachunków – imiennie dla każdego dziecka, w terminie
  wcześniej ustalonym, którego należność dotyczy. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni poprzedzający tą datę.Opłaty pobierane są z dołu, po precyzyjnym ustaleniu liczby godzin i posiłków z których dziecko korzystało.

 4. Zgodnie z przepisem art. 52 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017r. zmienia się charakter opłat za pobyt dziecka w przedszkolu na zobowiązanie publiczno-prawne, a więc nie wymagające umów o charakterze cywilno-prawnym.

 5. Rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne ponoszą odpłatność wyłącznie za wyżywienie.

§29

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce przedszkolnej uprawnieni są wychowankowie i pracownicy przedszkola.
  1. Dzienna opłata wyżywienia w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych.

  2. Od dnia 3 czerwca 2019 roku opłata za wyżywienie wynosi  6,70 zł  (słownie:sześć złotych siedemdziesiąt groszy). 

  3. Koszt posiłku uwzględnia jedynie koszt surowców użytych do przygotowania posiłku.

  4. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą rodziców po zatwierdzeniu przez organ prowadzący, podając do wiadomości poprzez stosowne zarządzenie.

  5. Opłatę za wyżywienie wnosi się do 10 każdego miesiąca. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni poprzedzający tę datę.

 2. W przypadku braku wpłaty Dyrektor przedszkola dochodzi należności na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji- Dz.U. z 2017 r. poz. 1201).

 3. Pracownicy Przedszkola mają możliwość korzystania odpłatnie z posiłków oferowanych przez Przedszkole. Koszt posiłku określa Dyrektor.

§30

 1. Rodzice zobowiązani są poinformować przedszkole o nieobecności dziecka.
  1. Nie pobiera się lub obniża się wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 na podstawie obowiązującej uchwały Rady Miasta Poznania.

  2. Rodzice, opiekunowie prawni ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień w odpłatności za przedszkole, zobowiązani są złożyć wniosek, oświadczenie zawierające niezbędne dane do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia, do dyrektora przedszkola.

  3. Szczegółowe zasady związane z wnoszeniem opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zawarte są w stosownej deklaracji, którą rodzice ( opiekunowie prawni) podpisują na początku roku szkolnego.

  4. W przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę obniżenia lub zwolnienia z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, rodzice dziecka powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola, w celu naliczenia opłaty w pełnej wysokości.

  5. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic zobowiązany jest powiadomić przedszkole na piśmie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje rezygnacja.

§ 31

 1. W przypadku braku płatności za przedszkole w terminie wskazanym w § 28 ust. 3 dyrektor przedszkola informuje rodziców (prawnych opiekunów) o powstałej zaległości.

 2. Jeżeli rodzice, prawni opiekunowie, nie dokonają uregulowania zaległości do końca miesiąca, w którym należało uiścić opłatę za przedszkole, dyrektor powiadamia rodziców na piśmie o powstałej zaległości.

 3. W przypadku, gdy zaległość przechodzi na następny miesiąc i rodzice, prawni opiekunowie nie dokonają uregulowania zaległości do 15 dnia następnego miesiąca, dyrektor powtórnie informuje rodziców/prawnych opiekunów o zaległości, na piśmie.

 4. Jeżeli zaległość nie zostanie uregulowana do końca następnego miesiąca po miesiącu, w którym powstało zobowiązanie, dyrektor przedszkolaprzekazuje informację o powstałej zaległości, na piśmie, do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania, który podejmie stosowne działania, w stosunku do rodziców, którzy zalegają z odpłatnością za usługi przedszkolne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Poznań, 03.06 2019

       Uwaga Rodzice!!! 

  W przedszkolu okresowo pojawiają się wszy. W związku z tym prosimy o systematyczne przeglądy

stanu włosów dzieci i podejmowanie działań profilaktycznych.  

Działania profilaktyczne: przeglądy stanu skóry głowy i włosów,  mycie szmponami profilaktycznymi, wykorzystywanie

prostych, dostępnych w domu środków(ocet, nafta kosmetyczna) dokładne wyczesywanie za pomocą specjalnego grzebienia

Aby pozbyć się wszawicy, trzeba  skutecznie zadziałać eliminując zarówno wszy, jak i ich jaja,

by nie pojawiło się nowe pokolenie wszy.

Uwaga: po każdym przymierzaniu czapek, swetrów, szalików w sklepie, po pobycie w dużym

skupisku ludzi, w czasie ciepłych dni, gdy dzieci bawią się w piasku sprawdzajmy włosy dzieci.

Wszy nie potrafią skakać, ani latać. Aby przemieścić się z jednej głowy na inną, czekają aż dojdzie

do kontaktu włosów z obu głów. Przytrzymują się włosów za pomocą pazurów,

a następnie przechodzą z włosa na włos. Aby zmienić gospodarza, wszy potrzebują stosunkowo

krótkiego okresu kontaktu – pokonują dystans 23 cm w ciągu 1 minuty.

 Jeśli zauważmy gnidy na włosach znajdujących się ponad centymetr od skóry głowy,

świadczy to o „starym zakażeniu”. 

                                                                                                               Poznań, 24 września 2018

W dalszym ciągu w oku szkolnym 2019-2020 wspólnie czytamy dzieciom.

Zapraszamy  Babcie, Dziadków, Starsze Rodzeństwo, Absolwentów 

i oczywiście Rodziców do czytania.

 

 1.    UWAGA RODZICE !!! 

Informujemy, że po skończonym miesiącu Rodzice mogą dostarczyć pendrive w celu nagrania zdjęć

minionego miesiąca. Prosimy o pendrive w kopertach podpisanych imieniem i nazwiskiem dziecka

z oznaczeniem grupy do której dziecko uczęszcza Państwa dziecko.

 UWAGA RODZICE/OPIEKUNOWIE 

Codziennie sprawdzamy stan jakości powietrza, aby mieć pewność,

że dzieci przebywając na powietrzu nie wdychają niebezpiecznych dla ich zdrowia substancji. 

Poniżej podajemy link do strony pomiarami jakości powietrza.

Mapa monitoringu jakości powietrza

http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/

               UWAGA RODZICE/OPIEKUNOWIE/PRACOWNICY/PRZYJACIELE PRZEDSZKOLA                        

 UWAGA RODZICE!!! 

W czasie zebrań w poszczególnych grupach, wspólnie z Rodzicami ustalono dni przynoszenia

przez dzieci zabawek z domu. Prosimy respektować w/w ustalenia, ponieważ niestosowanie się do tych zasad,

wprowadza dzieciom nieodpowiednie sygnały i zakłóca ich funkcjonowanie w grupie rowieśniczej.

Wszystkie nasze dzieci potrzebują stałych reguł. Jednocześnie prosimy, aby zabawki prywatne były większe,

ponieważ miniaturowe giną w niewyjaśnionych okolicznościach i miejscach.

wink wink wink wink wink wink

Przypominamy, że wewnętrzne przejście (po prawej stronie od wejścia) służyć powinno tylko Rodzicom grup

Świerszczy i Gąsienic, dzieciom tych grup i Personelowi Przedszkola w celu wykonywania codziennych czynności.

Rodzice nie powinni skracać sobie drogi przechodząc na teren Szkoły z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa

naszym dzieciom, uczniom Szkoły i zabezpieczenie mienia dzieci i placówki. 

Personel Szkoły musi mieć nadzór nad osobami wchodzącymi, aby zapobiegać wizytom osób

niepowołanych (bezpieczeństwo uczniów...)

Jednocześnie przypominamy Państwu o konieczności każdorazowego sprawdzenia

stanu zamknięcia drzwi wejściowych

(po godzinach schodzenia się dzieci do przedszkola, czyli po godzinie 8.15) 

                                                                      Dziękujemy!!!

  

 DZIAŁANIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2019-2020

 (poza codzienną pracą z dziećmi)

 

WRZESIEŃ 2019

 1. 11 września 2019 Mama Mikołaja czyta Mrówkom;
 2. 12 września 2019 Świerszcze w Muzeum Archeologicznym;
 3. 13 września 2019 Mama Magdalena czyta Gąsienicom;
 4. 13 września 2019 Gąsienice w lesie – piesza wycieczka;
 5. 16 września 2019 Biedronek dzień kropki;
 6. 16 września 2019 Przedstawienie o zdrowy żywieniu;
 7. 17 września 2019 Świerszcze w lesie;
 8. 18 września 2019 Biedronki i Pszczółki u Gładysiaków;
 9. 19 września 2019 Tata Piotr czyta Żabkom;
 10. 20 września 2019 Sportowy Dzień Przedszkolaka(wszystkie grupy)
 11. 20 września 2019 Mama Monika czyta Świerszczom;
 12. 23 września 2019 Żabki i Gąsienice u Gładysiaków;
 13. 25 września 2019 Mrówki i Świerszcze u Gładysiaków;
 14. 26 września 2019 Mama Kasia czyta Gąsienicom;
 15. 27 września 2019 Dzień głośnego czytania;
 16. 27 września 2019 Preorientacja zawodowa Biedronek – w gabinecie pielęgniarki;
 17. 27 września 2019 Mama Maja czyta Żabkom;
 18. 30 września 2019 Preorientacja zawodowa Świerszczy i Mrówek – policja u dzieci;

     Przypominamy, że zbieramy nakrętki dla Stefci

Honorowy Patronat nad Projektem sprawował Prezydent Miasta Poznania - Pan Jacek Jaśkowiak

http://www.zdrowojemy.info/#

UWAGA: Grafika umieszczana na stronie internetowej przedszkola nie jest własnością

placówki.   Wykorzystujemy ogólnodostępne w Internecie grafiki i darmowe gify.

Artykuły, zdjęcia i opisy zdjęć oraz ogłoszenia są własnością placówki  
  i są tworzone na potrzeby strony Przedszkola nr 190.
 mproject